Felhasználási feltételek

Felhasználási feltételek


A RAPPART Kft. (8000 Székesfehérvár, Kertalja u. 21. cégjegyzék szám: 07-09-009723) – továbbiakban Szolgáltató - által üzemeltetett https://sanyii.hu 'weboldal' információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételének feltételeit a következőek:

 

Megállapítások:

Felhasználónak minősül a https://sanyii.hu weboldal látogatója, illetve szolgáltatásainak igénybevevője. Felhasználó elfogadja jelen Szabályzat feltételeit azzal, hogy weboldal bármely elemének használatát megkezdi.

 

Szolgáltató bármikor jogosult a Szabályzat módosítására, amelyről a https://sanyii.hu oldalon felhívás formájában tájékoztatja a Felhasználókat, akik a szolgáltatások igénybevételének folytatásával elfogadják azokat.

 

Jelen Szabályzat elválaszthatatlan részét képezi minden egyéb tájékoztatás, különös tekintettel az adatvédelmi tájékoztatóra, melyek betartása kötelezőek minden felhasználóra.

 

A Szolgáltatás célja, jellemzői:

A Szolgáltatás célja a Felhasználók szórakoztatása irások, publikációk közzétételével.

 

A Szolgáltatás a Szolgáltató vagy harmadik személyek szerzői jogi védelmét élvező tartalom közzététele, amely tartalmakat szubjektíven válogat a Felelős Szerkesztő.

 

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy oldalain hirdetést vagy saját szolgáltatásait bemutató tartalmat helyezzen el. A hirdetésnek minősülő anyagokat Szolgáltató (x) jellel jelöli.

 

A weboldalon megjelenő anyagokban esetlegesen előforduló linkek a Felhasználók széleskörű tájékoztatásának céljából szerepelnek, nem minősülnek hirdetésnek!

 

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a weboldal bármely tartalmi elemét, előzetes figyelmeztetés nélkül megszüntesse vagy módosítsa.

 

A közzétett tartalmak minden esetben a Szerző(k) szubjektív véleményét mutatják be.

 

A weboldalon a szórakoztató írások mellett megjelennek a Felhasználók érdeklődési területének Szolgáltató által vélelmezetten megfelelő termék és szolgáltatás leírások. Ezen leírások minden esetben a megjelölt Szerző szubjektív véleményét tükrözik. Ezen tartalmak közzétételével Szolgáltató a sajtóra vonatkozó jogszabályi kötelezettségeinek megfelelően a Felhasználók hiteles, széleskörű tájékoztatását kívánja biztosítani.

Felelősség

Szolgáltató nem vállal felelősséget a rajta kívülálló okokból bekövetkező hibákért és az ezekből származó következményi kárért. Különös tekintettel az internetes hálózatban felmerülő kimaradásért, egyéb technikai leállások okozta üzemszünetért. Szintén nem vállal felelősséget a harmadik személy által elhelyezett romboló alkalmazások, programok, vírusok és egyéb hacker tevékenységek által okozott károkért.

 

Szolgáltató az általa használt, a weboldal üzemeltetése érdekében futatott software-eket a legjobb tudása szerint használja. Azok meghibásodásáért, hibamentes működéséért Szolgáltató minden felelősséget kizár.

 

A weboldalon elhelyezett harmadik oldalra mutató linkek kérdésében Szolgáltató minden felelősséget kizár. Amennyiben tudomására jut, hogy az általa közétett link(ek) tartalma bármilyen jogsérelembe ütköznek vagy azok valótlanságot tartalmaznak, azokat a tudomására jutása után haladéktalanul eltávolítja.

 

Amennyiben Felhasználó észleli, hogy a Weboldalon közétett bármelyik tartalom szellemi alkotásaihoz fűződő jogait sérti, a jogsértést közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt, a kiado@sanyii.hu e-mail címre elküldött nyilatkozattal hozhatja Szolgáltató tudomására és kérheti, hogy a jogsértő tartalmat a Szolgáltató a 2001. évi CVIII. törvény 13. paragrafus szerinti eljárás keretében távolítsa el. Az értesítésnek tartalmaznia kell a sérelem tárgyát és a jogsértést valószínűsítő tények megjelölését, az azonosításhoz szükséges adatokat, a Felhasználó elérhetőségének pontos adatait (név, cím, telefonszám, email).

 

Felhasználói hozzászólások

A közétett tartalmak alatt biztosított 'hozzászólás' szolgáltatás használatáért kizárólag az adott Felhasználó a felelős. Szolgáltató minden felelősséget kizár a Felhasználó által ott közzétett tartalommal vagy mással okozott, vagy a Felhasználó magatartásával összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni és nem vagyoni kár és jogsérelem, illetve minden egyéb következmény vonatkozásában.

 

Amennyiben a Felhasználó viselkedése következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy, hatóság, bíróság a Szolgáltatóval szemben bármilyen igényt támaszt, vagy eljárást indít a Felhasználó köteles minden a Szolgáltató által megkövetelt intézkedést megtenni és a Szolgáltatónak megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt, kötelességet, ami a Szolgáltatót Felhasználó jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben ért.

Jogsértések és következményeik

Szolgáltató minden olyan megoldást határozottan megtilt, amely a Szolgáltatás rendeltetésszerű üzemeltetését veszélyezteti.

 

A Weboldalon elérthető minden tartalom szerzői jogi védelem alatt áll. A Felhasználó a közzétett tartalmakat a rendeltetés szerű olvasáson, a képernyőn való megjelenítésen, a gépi segítséggel történő felolvasáson, az ideiglenes többszörözésen, valamint a nem kereskedelmi célból történő ideiglenes adattárolón történő mentése (pl. off-line telefon) kívül nem használhatja fel (Lásd: Tartalom átvétele).

 

A Szolgáltatás kizárólag a hatályos jogszabályok keretei között használható. Amennyiben Felhasználó jogszabályba vagy jelen Szabályzatba ütköző cselekményt hajt végre, Szolgáltató jogosult megtenni a szükséges jogi lépéseket a felelősségre vonás érdekében. Amennyiben Felhasználó más adataival szemben követ el visszaélést, azt minden esetben jogi lépések követik.

Adatvédelem

Adatvédelmi tájékoztató